My Skates // Ice Skating Lake Champlain

My ice skates. :)

🎲